Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Singel Uitgeverijen. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Singel Uitgeverijen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Singel Uitgeverijen met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Singel Uitgeverijen behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Singel Uitgeverijen worden onderhouden wordt afgewezen.

Singel Uitgeverijen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Privacybeleid
Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, uitgeverij De Arbeiderspers, uitgeverij De Geus, Em. Querido’s uitgeverij, uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, uitgeverij Q, Querido Academie, Querido Fosfor, Nijgh Cuisine en Brave New Books zijn onderdeel van Singel Uitgevers B.V. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen, producten, diensten en activiteiten van Singel Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen.
Onder ‘Singel Uitgeverijen’, wordt in het hiernavolgende verstaan Singel Uitgevers B.V. en/of (elk van haar) dochterondernemingen.

Singel Uitgeverijen behandelt en beveiligt de persoonsgegevens van relaties, klanten en websitebezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Singel Uitgeverijen houdt zich daarbij aan de eisen die de AVG, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen. Om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking neemt Singel Uitgeverijen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Singel Uitgevers B.V., te Amsterdam. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

1. Verwerking van persoonsgegevens
Singel Uitgeverijen legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u bij ons een dienst of product afneemt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Singel Uitgeverijen.

Singel Uitgeverijen verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
• contactgegevens van personen en bedrijven waaronder naam, (post)adres, e-mailadres en telefoonnummer;
• functiegegevens;
• opgegeven interesses;
• factuurgegevens;
• gegevens over betalingen;
• gegevens over bestelde producten.

Deze gegevens kunnen door Singel Uitgeverijen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten;
• verbetering van de dienstverlening van Singel Uitgeverijen;
• het opstellen van webstatistieken;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Singel Uitgeverijen gelden;
• beslechting van eventuele geschillen.

Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Singel Uitgeverijen, waaronder ook (elk van) haar dochterondernemingen wordt verstaan. Om deze informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses, is het mogelijk dat wij deze gegevens (laten) combineren met de bij de onderlinge ondernemingen van Singel Uitgeverijen bekende (persoons)gegevens.

De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

2. Bedrijfsoverdracht
Indien Singel Uitgeverijen, onderdelen of activa van Singel Uitgeverijen worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Singel Uitgeverijen zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

3. Gebruik postadres
Indien u bij het afnemen van een product of dienst een postadres heeft opgegeven, dan mag Singel Uitgeverijen dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van Singel Uitgeverijen, dan kunt u zich voor toekomstige mailingen afmelden via ons privacy e-mailadres, privacy@singeluitgeverijen.nl. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van twintig werkdagen rekening te houden. Wij hanteren deze periode om er zeker van te zijn dat u na de twintig werkdagen geen, al ingeplande, gedrukte reclamepost meer ontvangt.
Heeft u uw postadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van een product of dienst van Singel Uitgeverijen, dan zal dit postadres uitsluitend voor post met commerciële doeleinden worden gebruikt wanneer u Singel Uitgeverijen daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4. Gebruik e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van een product- of dienstafname van Singel Uitgeverijen dan mag dit e-mailadres door Singel Uitgeverijen gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Singel Uitgeverijen, waaronder ook (elk van) haar dochterondernemingen worden verstaan, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden.
Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van een dienst van Singel Uitgeverijen, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële doeleinden worden gebruikt wanneer u Singel Uitgeverijen daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door Singel Uitgeverijen voor commerciële doeleinden.

5. Gebruik telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven bij een product- of dienstafname, dan mag Singel Uitgeverijen dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van Singel Uitgeverijen, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd, waarbij u met een verwerkingstijd van twintig werkdagen rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door Singel Uitgeverijen ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële doeleinden. Bent u reeds klant van Singel Uitgeverijen, dan mag u telefonisch worden benaderd door Singel Uitgeverijen voor soortgelijke producten en diensten van Singel Uitgeverijen ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door Singel Uitgeverijen voor commerciële doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven.

6. Afmelden
Singel Uitgeverijen houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail, etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij privacy@singeluitgeverijen.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen twintig werkdagen door Singel Uitgeverijen verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld.

7. Bewaartermijnen persoonsgegevens
Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens.
• Persoonsgegevens voor commerciële doeleinden: bij een actief account (bijv. van een regelmatig verzonden nieuwsbrief) tot uitschrijving e-mailadres door persoon zelf. Bij een inactief account (bijv. van een nieuwsbrief die al zes maanden niet verzonden is), tot maximaal één jaar na stoppen nieuwsbrief.
• Wanneer een relatie zich wil afmelden van commerciële communicatie, en er is geen verdere overeenkomst waaraan Singel Uitgeverijen zich dient te houden: tot twintig werkdagen na afmelding.
• Persoonsgegevens m.b.t. tot een overeenkomst: tot twee jaar na beëindiging van betreffende overeenkomst.
• Open sollicitaties: met toestemming van de relatie tot één jaar na inzending.
• Uitzondering: wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is voor belastingtechnische redenen (termijn: zeven jaar). Waar mogelijk pseudonimiseren wij deze gegevens.

8. Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen aan privacy@singeluitgeverijen.nl.

9. Gebruik van cookies
Singel Uitgeverijen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Singel Uitgeverijen maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Singel Uitgeverijen voor u gemakkelijker te maken.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit kan echter uw gebruik van sommige onderdelen van onze website in de weg staan. Voor meer informatie over het beheer van cookies, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.
Deze cookies worden tot maximaal veertien maanden na bezoek bewaard door Singel Uitgeverijen.
Singel Uitgeverijen maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben dit gebruik zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld.

10. Singel Uitgeverijen en andere websites
Op de sites van Singel Uitgeverijen treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Singel Uitgeverijen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

11. Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten met een e-mail aan privacy@singeluitgeverijen.nl. Wij antwoorden zo snel mogelijk, maar altijd binnen twintig werkdagen.

12. Beveiliging
Singel Uitgeverijen handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

12. Wijzigingen
Singel Uitgeverijen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Singel Uitgeverijen.

(Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.)